Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Belediyenin stratejik planını müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlamak.
 2. Belediyenin yıllık performans programını müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlamak.
 3. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 4. Stratejik Plan'da yer alan amaç, hedef ve performans göstergeleri kapsamında, mevcut durum ve gelecekteki ihtiyaçların analizini yaparak her takvim yılına ait müdürlük faaliyetlerini (Performans Programı), yatırım programını ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak.
 5. Belediyenin Yatırım Programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi kapsamında ilgili Müdürlük ile koordineli çalışır.
 6. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 7. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 8. Performans Programı doğrultusunda müdürlüklerin hazırlamış oldukları aylık faaliyet raporlarının izleme ve değerlendirmesini yapar.
 9. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir, performansla ilgili bilgi ve verileri toplar, analiz eder ve üst yöneticiye sunar.
 10. Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapar ve/ veya yaptırır.
 11. Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde, projeler geliştirerek üst yönetime sunar ve uygulamaya geçirilecek projeler için ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlar ve takibini yapar.
 12. Yerel yönetimlerde gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri takip eder.
 13. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izleyerek değerlendirir.
 14. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
 15. İş Süreç Geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 16. Ölçme Değerlendirme faaliyetlerini yürütmek
 17. Proje Geliştirme, Değerlendirme ve Yönetme faaliyetlerini yürütmek
 18. Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma ve Görev Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

2022-2023 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Organizasyon Şeması