İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Belediyeye bağlı şirket, işletme ve diğer organizasyonlar ile ilgili bilgi akışı, işbirliği ve kaynaklarının kullanımını planlama ve istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak.

696 sayılı KHK gereğince kurulan Belediye şirketi ile bu şirkette istihdam edilecek personellerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

Belediye sorumluluk alanları içerisinde bulunan tesislerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütmek .

5018 sayılı Mali Kontrol Kanununa göre müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak.

Sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliği hazırlamak.

Müdürlüğümüz yetki alanı içerisinde olan şirket bünyesinde çalışan personelin maaş ödemelerinin hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan şirketlerin mevzuatın öngördüğü şekillerde kontrolünü yapmak. Vergi Kanunu Hükümlerini takip ederek İktisadi İşletmelerle ilgili her türlü sorumluluklarını yerine getirip getirilmediğini kontrol ederek, ilgili kanundaki değişiklikleri takip etmek.

Müdürlüğün iş akışını belirlemek ve güncellemek.

Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili toplantılar düzenlemek ve sonuçları değerlendirmek.

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma ve Görev Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.