İHALE DETAY

TAŞINMAZ MAL SATIMI İŞİ

TAŞINMAZ MAL SATIMI İŞİ

 

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

İŞİN ADI

ALANI VE VASFI

 (m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

İHALE KARAR

GÜN / SAATİ

DOSYA SATIŞ  

 BEDELİ

Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 22/2 Pafta, 2268 Ada, 1 Parsel sayılı 4.901,99 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 14.09.2021 Tarih ve 2021/989 Sayılı Belediye Encümen Kararı ile satış işlemi

4.901,99 m²  Arsa

Örnek Mahallesi, 22/2 Pafta, 2268 Ada, 1 Parsel sayılı 4.901,99 m² yüzölçümlü taşınmaz 13.02.2008 T.T.’li 1/1000 Ölçekli Örnek-Esatpaşa-Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı (Sağlık) lejantında kalmaktadır.

 

 

22.549.154,00

 

 

676.474,62

 

14.10.2021

11:00

1.000,00-TL

 

  Gerçek Kişiler

1- Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2- Kanuni İkametgâh Belgesi

3- Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (Süresi en az 60 (Altmış) gün olacak)

4- İhale dosyası alındı makbuzu

5- Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

6- Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan

7- Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

 

 Tüzel Kişilerden

1- Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2- Ticaret ve Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (İhale Kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet belgesi

3- Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (Süresi en az 60 (Altmış) gün olacak)

4- İhale dosyası alındı makbuzu

5- Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

6- Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan

7- Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

 

*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

*Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.