İHALE DETAY

DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

  ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLECEKTİR.

      İŞİN ADI

  ADRES BİLGİSİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan özellikleri aşağıda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 2020/764 - 2020/765 - 2020/766 - 2020/767 - 2020/768 - 2020/769 - 2020/770 - 2020/771 - 2020/772 – 2020/773 - 2020/774 - 2020/775 No’lu Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1D,

C2 Blok Ataşehir/İSTANBUL

 

Blok No

Kat No

Bağımsız Bölüm

Daire No

Kullanım Şekli

ve m2

Encümen Kararı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Gün

Ve Saat

C2

1

1

Konut (90m2)

2020-764

1.400,00-TL

1.512,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 11: 00

C2

1

2

Konut (90m2)

2020-765

1.325,00-TL

1.431,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 11: 10

C2

1

3

Konut (90m2)

2020-766

1.400,00-TL

1.512,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 11: 20

C2

1

4

Konut (90m2)

2020-767

1.350,00-TL

1.458,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 11: 30

C2

2

5

Konut (90m2)

2020-768

1.475,00-TL

1.593,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 11: 40

C2

2

6

Konut (90m2)

2020-769

1.475,00-TL

1.593,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 11: 50

C2

2

7

Konut (90m2)

2020-770

1.600,00-TL

1.728,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 12: 00

C2

2

8

Konut (90m2)

2020-771

1.600,00-TL

1.728,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 12: 10

C2

3

9

Konut (90m2)

2020-772

1.475,00-TL

1.593,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 12: 20

C2

3

10

Konut (90m2)

2020-773

1.475,00-TL

1.593,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 12: 30

C2

3

11

Konut (90m2)

2020-774

1.600,00-TL

1.728,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 12: 40

C2

3

12

Konut (90m2)

2020-775

1.600,00-TL

1.728,00-TL

500,00-TL

15.12.2020 / 12: 50

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler

1.Nüfus Kayıt Örneği. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)

2. Kanuni İkametgâh Belgesi.

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4. Şartname alındı Makbuzu.

5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.

6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.

7. Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Beyannamesi.

8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

Tüzel Kişilerden

1. Şirket yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

2. Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (ihale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4. Şartname alındı Makbuzu.

5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.

6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.

7.Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.

8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığın da Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.           

İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.