İHALE DETAY

ATAŞEHİR İLÇESİ,ATATÜRK MAHALLESİ PARK ALANI İÇİNDE YAPILACAK OLAN TESİSLERİN KİRAYA VERİLME İŞİ

ATAŞEHİR İLÇESİ,ATATÜRK MAHALLESİ PARK ALANI İÇİNDE YAPILACAK OLAN TESİSLERİN KİRAYA VERİLME İŞİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MÜDÜRLÜK/BİRİM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak,  No: 4

İLGİLİ TELEFON

0 (216) 570 50 00 / 1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ

Kiralama

İHALE USULÜ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve devamı Maddeleri gereğince Kapalı Teklif

HİZMETİN YAPILACAĞI YER

Atatürk Mahallesi, Dereboyu Caddesi ve Sait Cordan Sokak arasındaki 5025 m2’lik (boş alan) park alanında; avan projeye göre parkın yapımı ve park alanı içinde yapılacak olan 15 m2’lik 1 Adet çiçek satış yeri, 15 m2’lik açık alanlı Pergole ile 15 m2’lik 1 Adet çiçek teşhir yeri, 15 m2’lik açık alanlı kameriye ve 5 bölümlük 450m2’lik açık peyzaj alanlarından oluşan tesisler.

HİZMETİN NİTELİĞİ

Parkın yapımı ve Çiçek Satış, Çiçek Teşhir Yeri, Pergole, Kameriye ve 5 bölümden oluşan 450m2’lik açık peyzaj alanlarının kullanımı.

İHALE KAYIT NO

2022/103

 

İLAN METNİ

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe

İSTANBUL / Ataşehir

b) Mahallesi

Atatürk

c) Cinsi

Parkın yapımı ve Çiçek Satış, Çiçek Teşhir Yeri, Pergole, Kameriye ve 5 bölümden oluşan 450m2’lik açık peyzaj alanlarının kullanımı.

2- Aylık Muhammen

    Kira Bedeli

14.500,00-TL + KDV

3- Süresi

10 Yıl

4- Geçici Teminat

52.200,00-TL

5- Dosya (Şartname Bedeli)

1.000,00-TL

6-İhale Tarihi ve Saati

08.03.2022 Saat: 11.00

                                                                                             

 

 

A ) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

 

1-İkametgâh belgesi.

2-Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten Katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)

3-Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden siciline kayıtlı olduğuna ve ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış peyzaj alanında faaliyet gösterdiğine ilişkin belge.

4-Noterden onaylı imza beyannamesi.

5-Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

6-İhaleye katılacak gerçek kişilerin en az 1.000.000,00.-TL (BirMilyonTürkLirası) tutarında ödenmiş sermayesinin bulunduğuna ilişkin onaylı belge.

7-İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgeyi sunmalıdır;

Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin 2.000.000,00 TL’sından az olmaması gerekir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadar ki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadar ki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

8-İlan tarihinden önce geriye dönük son 15 yıl içerisinde peyzaj işi yaptığına (A18 ve B3 grubu yapım işlerine ilişkin) ve başarılı bir şekilde tamamladığına ilişkin 4734 sayılı Kanunda ve alt mevzuatında belirtilen şartlara uygun iş deneyim belgesi.

9-Teklif Mektubu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

10-İhalelerden Yasaklılık Durum Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

11-Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)

12-Tahmin edilen ihale bedelinin %3 ‘ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya 2886 sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler.

13-Şartname alındısına ilişkin makbuz. (Şartname Bedeli 1.000,00.-TL’dir) Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.

14-Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.

 

 İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

 

B) İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

 

1-Siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ve peyzaj alanında faaliyet gösterdiğine ilişkin belge.

2-Noterden onaylı imza sirküleri.

3-Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

4-İhaleye katılacak tüzel kişilerin en az 1.000.000,00.-TL (BirMilyonTürkLirası) tutarında ödenmiş sermayesinin bulunduğuna ilişkin onaylı belge.

5-İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgeyi sunmalıdır;

Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin 2.000.000,00 TL’sından az olmaması gerekir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadar ki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadar ki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

 

 

6-İlan tarihinden önce geriye dönük son 15 yıl içerisinde peyzaj işi yaptığına (A18 ve B3 grubu yapım işlerine ilişkin) ve başarılı bir şekilde tamamladığına ilişkin 4734 sayılı Kanunda ve alt mevzuatında belirtilen şartlara uygun iş deneyim belgesi.

7-Teklif Mektubu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

8-İhalelerden Yasaklılık Durum Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

9-Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)

10-Tahmin edilen ihale bedelinin %3 ‘ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya 2886 sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler.

11-Şartname alındısına ilişkin makbuz. (Şartname Bedeli 1.000,00.-TL’dir) Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.

12-Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

 

İLAN OLUNUR