İHALE DETAY

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ ALIMI İŞİ

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ ALIMI İŞİ

 

İŞİN ADI                  

Ataşehir İlçesi 17 Mahallesinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi.

İŞİN YAPILACAĞI YER

Ataşehir İlçesi

İŞİN SÜRESİ     

Sözleşmenin Noter Tescil Tarihinden İtibaren 3 (üç) takvim yılı

İŞİN KONUSU                     

27.12.2017 tarih ve 30283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca Ataşehir İlçesinde oluşan Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi

İŞİN MUHAMMEN BEDELİ            

Yıllık: 354.972- TL+KDV – 3 Yıllık: 1.064.916-TL+KDV

GEÇİCİ TEMİNAT                        

31.948-TL

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES-TELEFON            

Ataşehir Belediyesi

Barboros Mah. Şebboy Sokak No:4A Kat: 7 Ataşehir/İSTANBUL 0216 570 50 00

İHALENİN YAPILACAĞI YER     

Ataşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE TÜRÜ  / USULÜ             

2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü

İHALE İLAN ŞEKLİ

Gazete İlanı

İHALE İLAN ADEDİ

 İstanbul içi 1 gazetede 2 defa, İstanbul dışı 1 gazetede 1 defa

İHALE DÖKÜMANI SATIN ALMA BEDELİ       

300,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ                 

27.04.2021 Salı, Saat: 11:00

 

 

İHALEYE KATILIM SAĞLAYACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER VE KATILIM ŞARTLARI

Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

2021 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tesise ait kapasite raporu

Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı - Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

Ataşehir Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.

Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

İsteklinin Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair belge

İsteklinin toplama-ayırma ve geri kazanım tesisine ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmiş izin lisans belgeleri (geçici faaliyet belgesi, tehlikesiz atık lisans belgesi kabul edilmez)  Ortak girişim olarak katılım sağlanması halinde, ortaklardan birinin izin lisans belgesinin olması yeterli olacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3), (4), (5), (9) ve (11)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

İhale uygun bedelin belirlenmesi (KDV hariç), muhammen bedelin aylık tutarı olan 29.581 TL bedel üzerinden artırım yapmak suretiyle belirlenecektir.

İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

27.12.2017 tarih ve 30283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Yedinci Bölümünde yer alan Ambalaj atığı toplama ayırma tesislerinde sağlanması gereken kriterlere uygun olması gerekmektedir.

 

İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.

İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.  

İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

İsteklilerin teklif zarflarının ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR