İHALE DETAY

2021 YILI İÇERİSİNDE TRANŞE KAZI TAMİRATLARININ YAPILMASI İŞİ

2021 YILI İÇERİSİNDE TRANŞE KAZI TAMİRATLARININ YAPILMASI İŞİ

2021 YILI İÇERİSİNDE TRANŞE KAZI TAMİRATLARININ YAPILMASI İŞİ

ATAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı İçerisinde Tranşe Kazı Tamiratlarının Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/140193

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4A 34746 ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165705000 - 2166870775

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3580 m2 parke taşı, 4500 mt bordür kaplama yapılması, 10.500 ton asfalt serilmesi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ataşehir İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A 34746 Ataşehir/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

14.04.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumunun 11.06.2011 gün 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"in (A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP : KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı + Üstyapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,

TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli,
 ifade eder.”

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Poz No

Tanımı

Puan

KT.06

6 CM KUMLAMALI MİNERAL YÜZEYLİ AŞIKTAŞI ( HER EBAT VE SİYAH-BEYAZ) İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (Aşıktaşı Nakliyesi Dahil)

2

KT.08

8 CM KUMLAMALI MİNERAL YÜZEYLİ AŞIKTAŞI ( HER EBAT VE SİYAH-BEYAZ) İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (Aşıktaşı Nakliyesi Dahil)

2

KT.10

50x20x10 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ LİMONLUK BORDÜRÜNÜN DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK)(Bordür Nakli Dahil)

2

KT.12

70x30x15 cm Boyutlarında Mineral Yüzeyli Yol Bordürünün Döşenmesi (pahlı, her renk)(Bordür Nakli Dahil)

2

KT.18

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI VE NAKLİ

2

KT.20

Yama yapılacak yüzeyin temizlenmesi ve zeminin silindirle sıkıştırılması ve astarının atılması

2

KT.21

Asfalt yüzeylerde soğuk derz oluşan yerlerin yalıtılması

2

KT.22

Asfalt robotuyla yama yapılması, silindirle sıkıştırılması (nakliye dahil)

6

KT.23

İdare Malı Asfalt robotuyla yama yapılması, silindirle sıkıştırılması (nakliye dahil)

5

KT.24

AŞINMA TABAKASI BETON ASFALT TEMİNİ VE FİNİŞERLE SERİLMESİ (TİP1) (NAKLİYE DAHİL)

5

KT.25

AŞINMA TABAKASI BETON ASFALT TEMİNİ (TİP1) (PLENT ALTI)

2

KT.26

MEVCUT PİK VEYA SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞININ ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ (HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL) 

2

KT.27

MEVCUT PİK VEYA SFERO DÖKÜM YAĞMURSUYU IZGARALARININ (60*60) ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ (HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL

2

KT.28

8 MM SENTETİK REÇİNELİ MOZAİK KAPLAMA YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)

2

KT.29

TARAKLI BETON DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (Nakliye Dahil)

2

 

TOPLAM

40

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Kalite ve teknik değer nitelik puanını (KP) hesaplaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanını (KP) = İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) + Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) + Kendi Malı Nitelik Puanı (KMNP)

KP= İKNP+ TDNP+ KMNP

A.4. Toplam Puan (TTP) hesaplaması

Toplam puan (TTP)= Teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır.

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder. “
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A 34746 Ataşehir/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.